Български  |  English

Български  |  English

#

Музеи

Работно време и цени, информация, местоположение, всичко, което и ние знаем по въпроса.

Museums

Working time, information, locations - everything we know about the museums is here.

Музеи #

Бележити Коприщени

The Great Men
of Koprivshtitsa

Коприщени #

Хотели и забавления

Останете да спите в Копривщица поне за една нощ, няма да съжалявате!

Hotels and
Entertainment

Stay in Koprivshtitsa at least for one night, you will not regret it!

Хотели #

Туризъм

След като вече решихте да останете да спите, вижте къде да се разходите, не само музеите са интересни тук!

Tourism

Since you've decided to stay, take a look where to take a stroll. There is a lot in Koprivshtitsa to see.

Туризъм #

История на Копривщица

History of Koprivshtitsa

Историците нямат единно мнение за това как е възникнал град Копривщица. Не могат да кажат и откъде идва името Копривщица. Какви са версиите и легендите?

The historians don't have united theory for the origins of Koprivshtitsa. Here are few of the most common theories. Where the name Koprivshtitsa came from? What are the speculations and the legends?

История

Кратка история

Копривщица – малък град разположен в Същинска Средна гора по поречието на р. Тополница, е забележителен и уникален исторически резерват. Със своите калдъръмени улички, с боядисаните в ярки цветове къщи с просторни чардаци и големи стрехи, и високопланинска природа, тя пленява със своята неповторимост.

Копривщица устоява на много набези, изгаряна е неколкократно от кърджалиите, жителите й неведнъж били ограбвани и прогонвани. По-заможните копривщенци успяват да „откупят” Копривщица от турската управа, спечелват й специални привилегии и така съхраняват непокътнати българските традиции и облик на града.

Опазвайки свободолюбивия си партиотичен дух, Копривщица го предава на своите деца. В този град са родени много българи, отдали живота си на Родината:

Тодор Каблешков и  Георги Бенковски  - организатори и участници в Априлското въстание, избухнало в Копривщица на 20 април 1876г. То дава гласност на усилията и желанието на българският народ да възвърне свободата си след 5 века турско подтисничество. Много чужди журналисти отразяват събитията, случващи се през пролетта на 1876 г и показват на света, че на Балканския полуостров има един народ, който не е загубил идентичността и стремежа си за независимост. Благодарение на последвалите събития, след погрома на Априлското въстание през 1878 г. България получава дълго жадуваната свобода.

Любен Каравелов - български поет, писател и революционер,

Петко Каравелов - деен общественик и политик,

Димчо Дебелянов – поет написал едни от най-нежните стихове в българската литература,

Найден Геров – писател, издател, литературовед, народопсихолог и патриот,

Йоаким Груев- учител, борец за църковна независимост, книжовник и обществен деец,

както и много други българи участвали в освободителните борби, първата и втората световна война, учители, артисти и творци.

Историците нямат единно мнение за това как е възникнал град Копривщица. Представяме ви няколко интересни теории за възникването на град Копривщица:

Предание за Жупата

Предполага се, че старите пътища, свързващи градовете Златица, Пирдоп и Клисура със Стрелча и Панагюрище се кръстосвали на мястото на днешна Копривщица.

Разположено в котловина, покрито с тучна зелена трева, напоявано от р. Тополница и нейните притоци, мястото билo подходящо за почивка на кервани, пътници и търговци.

Поради благоприятните природни условия, в района се заселило едно старобългарско семейство със своите стада – така наречената "жупа". Те поставили началото на ново селище. С увеличаване броя на хората в жупата се увеличавали къщите и се образували малки домашни общности. Почти всеки от родствениците получавал прякор – Тиханек, Козлек, Дуплек, Ломек – поради специфични черти, занимания и случки свързани с него. От там идвали и имената на новосъздадените махали, някои от тях останали като фамилни имена и до днес.

В подкрепа на тази теория е и фактът, че част от Ламбовската махала и днес се нарича Жупата.

Болярката от Рила

Друга легенда разказва за млада жена заселила се на мястото на днешна Копривщица, тъй като местността й се сторила подходяща за отглеждане на добитък. Малко след пристигането си тя заминала за Едерне (Одрин), където измолила от султана ферман, чрез който ставала владетелка на Копривщица, а селото получавало големи привилегии. В този ферман за първи път султанът нарекъл Копривщица Авраталан – "женска поляна", название, което след това често се използвало от турците.

Преданията разказват, че турчин с подкован кон нямал право да мине през селото, а жителите му можели свободно да носят оръжие.

От благодарност и почит към болярката копривщенци я нарекли Султанката, а нейните потомци дълги години се именували Султанекови. Възможно е тези две версии за създаването на Копривщица да са свързани. В началния период, след заселването на старата жупа, родствените връзки били много здрави. Поради тази причина копривщенци не са се женели помежду си, а си търсели жени от другаде.

Възможно е някой от членовете на жупата с благороден произход и благосъстояние да е взел за жена момиче от болярски род.

Град създаден от бежанци

Съществуват предположения, че след падането на България под турска власт в местността се заселили бежанци – потомци на големи български родове, търговци, скотовъдци със стадата си. Сред тях били трима овчари – Ламбо, Тороман и Арнаутин1. Те създали малки семейни общности, които с времето се разрастнали и дали имената на съществуващите и до днес махали в града – Тороман махала, Ламбовска и Арнаут махала.

1 така наричали бежанците от близките до Aлбания македонски области.

Копривщица и кърджалиите

Поради привилегиите, с които се ползвали копривщенци, те запазили своето благосъстояние и след падането на България под турска власт. Богатствата на града привличали кърджалиите, които три пъти го ограбвали и прогонвали жителите му. Копривщица била опожарявана през 1793, 1804 и 1809 г., но благодарение на родолюбието, находчивостта и трудолюбието си, копривщенци съумяват да възродят града и да съхранят магичния му чар и до днес.

Името Копривщица

Както няма достоверни сведения за възникването на град Копривщица, така няма и единна теория за произхода на името му. Ето няколко от най-разпространените и известни версии:

Наличие на руда

Едно от твърденията се основава на предположението, че в града се добивал железен пирит. Остарялите названия на руда и рудник са "рупа" и "рупище". Доказателствата за наличието на рудодобив в града не са много, но има документи, в които се упоменава връзката на Копривщица с рудата. Възможно е тя да е пренесена от друго място - в миналото, на ежегодно провеждан панаир, копривщенци били наричани "купците". При словосъчетание между "рупа", "рупище" и "купци", "коуп" се образуват названия, много близки до днешното име на града – "копрупци", "копрупище", "копрупщенци".

Куп речици

Месността, в която се намира гр. Копривщица е прорязана от много поточета и реки. Те извират от близките хълмове, преливат едни в други и се събират в коритото на р. Тополница. Възможно е от това "скупчване" на речици да произлиза и името на града.

Копривата

Поради богатата на вода местност и подходящия климат в Копривщица и около нея вирее много коприва. Приликата на името на това растение с името на града е в основата на една от теориите за произхода на названието на Копривщица.

Торище

Основен поминък на хората в града бил отглеждането на добитък. От там и името, което вероятно произлиза от гръцката дума "копрос" – значеща торище.

Short history

Koprivshtitsa - a small town situated in the region of Sushtinska Sredna Gora in the valley of Topolnitsa River - is a remarkable, unparalleled historic reserve. Koprivshtitsa is a captivating mountain town, unique with its cobblestone alleys, houses painted in bright colors with expansive verandahs and picturesque eaves. 

During the Ottoman rule, Koprivshtitsa withstood many a raid, it was reduced to ashes several times, its inhabitants were frequently robbed and driven away.
The wealthier townsfolk managed to “ransom” Koprivshtitsa from the Turkish rulers and win some special privileges, thus keeping the Bulgarian traditions and atmosphere of the town intact. 

In this way Koprivshtitsa was able to preserve its freedom-loving, patriotic spirit and hand it down to its children. Many Bulgarians who laid down their lives for the liberation of their motherland had been born here:

Todor Kableshkov and Georgi Benkovski – organizers and participants in the April Uprising which broke out in Koprivshtitsa on April 20, 1876. The Uprising gave voice to the desire and efforts of the Bulgarian people to win back its freedom after five centuries of Ottoman oppression. A lot of foreign journalists reported the events of the spring of 1876 and showed the world that there was a people on the Balkan Peninsula which had not lost its identity and strive for independence. Eventually, in 1878 Bulgaria won the freedom it had so long yearned for, at least partly helped by the publicity of the April Uprising and its subsequent brutal suppression.

Ljuben Karavelov – a Bulgarian poet, writer and revolutionary;

Petko Karavelov – a widely respected public and political figure;

Dimcho Debelianov  - a poet who wrote some of the most tender poems in Bulgarian literature;

Nayden Gerov – a writer, publisher, man of letters, ethnologist and patriot;

Joakim Gruev – a teacher, fighter for religious independence, man of letters and a public man

Together with many other Bulgarians who took part in the wars of liberation and the two World Wars - teachers, artists, craftsmen.

The historians don't have united theory for the origins of Koprivshtitsa. Here are few of the most common theories:

The Legend of “The Zhupa”

It is alleged that the roads connecting the towns Zlatitza, Pirdop, Strelcha and Panagurishte crossed exactly where the town of Koprivshtitsa is located.

Situated in a beautiful valley, covered with lush green grass, watered by several small streams; this locale was a perfect resting point for caravans, travelers and traders.

One Bulgarian family was attracted by the uplifting and inspiring nature of the region as well as its calm climate, and decided to settle in this area. This family union with its cattle was known as the "The Zhupa". They started a new village. The family grew and the houses increased in numbers, and before you know it small clans began to develop. Almost every man in these clans received a nick name because of their skills, work traits, or unique behavior. There ware names like Tihanek (derived from the word quiet), Kozlek (derived from the word describing a goat keeper), and Lomek (derived from the word ruin). These names developed into neighborhood names, some of which exist to this day.

This theory is confirmed by the fact that the modern day Lambov's neighborhood is still named "Zhupa".

The noble lady from Rila

Another legend tells about a young woman who settled down in the area of today’s Koprivshtitsa, because she found the place ideal for raising cattle. Just after her arrival, she left for Ederne (modern day Odrin), where she obtained a decree from the sultan declaring her the proprietor of Koprivshtitsa, and meanwhile the village received substantial privileges. It is the first time in this decree that the sultan called Koprivshtitsa “Avratalan” - “woman’s meadow”, a name frequently used after that by the Turks.

The legend goes on to say that the Turks were allowed to pass through town only if their horses had horseshoes and that the villagers were permitted to carry guns, something unheard of in other towns during this period in time.

In a sign of gratitude, Koprivshtitsa’s residents called the lady Sultanka (in Bulgarian - feminine gender for sultan) and her heirs were called Sultanekovi for many years to come.

It is possible that these two versions of Koprivshtitsa’s founding to be connected. When the Zhoup’s family settled down the kinship ties were very close and that is why Koprivshtitsa’s villagers didn't marry amongst themselves, but instead had to look for spouses in neighboring towns. It is conceivable that someone from the Zhupa clan married a woman with noble origins.

Town Founded from Fugitives

There are some theories that after Bulgaria fell under Turkish rule, fugitives settled down in the area of today's Koprivshtitsa. These were descendents from Old Bulgarian families, traders and stock herders. Among them there were three shepherds - Lambo, Toroman and Arnautin1. These families founded small clans, which grew over the years and gave their names to the neighborhoods which still exist today - Toroman neighborhood, Lambovska and Arnaut neighborhood.

1 a name given to refugees from Macedonian area near Albania

Koprivshtitsa and Kurdzhaliite

The privileges that were given to the people living in Koprivshtitsa allowed the local residents to keep their property even after Bulgaria fell under Turkish rule. The village's riches were the target of Turkish bandits, also knows as kurdzhaliite, who attacked the village three times and caused its inhabitants to flee. Koprivshtitsa was set on fire in 1793, 1804 and 1809, however thanks to their patriotism, resolve and persistence Koprivshtitsa residents were able to preserve the magic and the charm of this town.

Origins of Koprivshtitsa's name

Below you will find some of the most popular versions behind the name of this quaint town:

Presence of Ore

One theory is based on the belief that the area where the town is situated had high concentration of iron ore. Old Bulgarian iron ore is called “rupa” or “rupishte”. Actual proof of this claim is somewhat limited, however there are documents mentioning the connecting of iron ore and Koprivshtitsa. It is possible the ore was transferred from a different location as in the past there was an annual fair, Koprivshtitsa’s people were called “kuptzite” (from the verb to buy – kupuvam in Bulgarian). In combination between “rupa”, “rupishte”, “kuptzi” and “koup” one can derive a word very similar to the today’s name of the town - “kopruptzi”, “koprupisthe.”

Heap of rivers (“kup rechitzi” in Bulgarian)

There are a lot of streams and rivers in the area where Koprivshtitsa is located. They are springing from the near hills, flowing one into another and at the end they are all culminating into Topolnica river. This “heaping” of rivers is possible to be the reason of the name of the town.

Nettle ( “kopriva” in Bulgarian)

Because of the nice climate and the water rich land a lot of nettle can be found in the area of Koprivshtitsa. The similarity between the name of this plant and the name of the town is the base of this theory.

Manure hill

The main livelihood of the people living in this area was breeding cattle. This is another version for Koprivshtitsa’s name, which could be derived from the Greek word “kopros” which means manure.

Публикуваните на този сайт съдържание, снимки, материали са под защитата на Creative Commons лиценз - "някои права запазени" със задължително цитиране на www.koprivshtitza.com при използването им.

All content published on this website, all pictures and materials are under Creative Commons license - "some rights reserved" with obligatory link to www.koprivshtitza.com when used.


Неофициален информационен сайт на град – музей Копривщица.
Koprivshtitza.com и Cherga.net са собственост на Черга ЕООД
E-mail: info@koprivshtitza.com
Изработено в thelastfolder.com

This is personal and informative website of Town – Museum Koprivshtitsa.
Koprivshtitza.com and Cherga.net are property of Cherga Ltd.
E-mail: info@koprivshtitza.com
Design and development by thelastfolder.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player